เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal): ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม


Week8

           เป้าหมายรายสัปดาห์  : สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากความเข้าใจที่ได้จากการการอ่านหรือตามจินตนาการในรูปแบบการเขียนและการพูดได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

๒๑ ๒๕ ก.ย.  
๒๕๕๘ 


วรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๑๒-๑๓)

หลักภาษา  : สระคงรูป สระลดรูปและสระประสม
- การแต่งเรื่องสั้น
- การเขียนบรรยาย

Key Questions :
- นักเรียนคิดว่าท่านชายเซอร์ปุคอฟสกอยมีความคาดหวังอะไรกับการมาเยี่ยมชมคอกม้า ของเศรษฐี ๒ สามีภรรยา
- นักเรียนคิดว่าผู้แต่งวรรณกรรมเรื่อง เรื่องราวของ ไม้หลา (ม้าด่าง) ต้องการถ่ายทอดเรื่องใดแก่ผู้อ่าน

เครื่องมือคิด :
Round Robin : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบลักษณะของคำศัพท์ที่ประกอบเสียงขึ้นจากสระต่างๆเช่น สระคงรูป สระลดรูป  สระประสม   สระเสียงสั้น / ยาว
และทบทวนแก่นของวรรณกรรมเรื่องไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
Show and Share :  เหตุการณ์จากวรรณกรรม ตอนที่ ๑๒-๑๓

สื่อและแหล่งเรียนรู้

- หนังสือวรรณกรรม เรื่อง ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :  นักเรียนร่วมกันอ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมกัน และในช่วงท้ายเป็นการอ่านคนเดียวไม่ออกเสียง
เชื่อม : ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะรูปลักษณ์ของตัวละครและท่าทางที่แสดงออก
นำไปใช้ : นักเรียนเทียบเคียงเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมที่อ่านกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องราวในรูปแบบการตั้งคำถาม และตอบคำถามนั้น โดยใช้ทัศนคติของนักเรียนในการวิเคราะห์
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนตั้งคำถาม และตอบคำถามจากวรรณกรรมคนละ ๒๕ คำถาม นั้น โดยใช้ทัศนคติของนักเรียนในการวิเคราะห์
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าท่านชายเซอร์ปุคอฟสกอยมีความคาดหวังอะไรกับการมาเยี่ยมชมคอกม้า ของเศรษฐี ๒ สามีภรรยา?
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนร่วมแต่งตอนจบของวรรณกรรม ไม้หลา ใหม่
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง : ครูและนักเรียนร่วมทบทวนสระต่างๆ ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลในสัปดาห์ที่แล้ว
เชื่อม :  ครูและนักเรียนร่วมสังเกตและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำศัพท์ที่อยู่ในรูปสระต่างๆที่ปรากฏในวรรณกรรมตอนที่๑๒ ๑๓
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับสระโดยการแต่งนิทานสระ ตามความสนใจ
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนนำเสนอนิทานสระของตนเองให้เพื่อและครูได้ร่วมเรียนรู้
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น นักเรียนคิดว่าผู้แต่งวรรณกรรมเรื่อง เรื่องราวของ ไม้หลา (ม้าด่าง) ต้องการถ่ายทอดเรื่องใดแก่ผู้อ่าน?”
เชื่อม : นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่มและจับฉลากเลือกตอนจากวรรณกรรมที่อ่าน (ทั้งหมด ๑๓ ตอน )  และแสดงบทบาทสมมุติเพื่อทบทวนความเข้าใจและแก่นแท้ของวรรณกรรม
ใช้ : นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมแสดงบทบาทสมมุติ จากวรรณกรรมที่จับฉลากได้ โดยเรียงลำดับจากตอนที่ ๑- ๑๓
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมและสรุปในรูปแบบการตั้งคำถามและตอบคำถาม
- แต่งเรื่องสั้นจากคำศัพท์และนำเสนอ
- วิเคราะห์คำศัพท์จากวรรณกรรมที่มีสระต่างๆร่วมอยู่ และถ่ายทอดความเข้าใจในรูปแบบนิทานสระ
- ทบทวนความเข้าใจของของวรรณกรรม และถ่ายทอดในรูปแบบทบาทสมมุติ

ชิ้นงาน : 
-  เรื่องสั้น
- นิทานสระ
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากความเข้าใจที่ได้จากการการอ่านหรือตามจินตนาการในรูปแบบการเขียนและการพูดได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
ถ่ายทอดเรื่องราวจากความเข้าใจที่ได้จากการการอ่านหรือตามจินตนาการในรูปแบบการเขียนและการพูด
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้

 ตัวอย่างชิ้นงาน
- ตัวอย่างการแต่งตอนจบใหม่จากวรรณกรรมไม้หลา  ตามจินตนาการ
  - ตัวอย่างนิทานสระ


- ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

 

  


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สำหรับสัปดาห์นี้เป็นโค้งเกือบสุดท้ายของการเรียนรู้จากวรรณกรรม เรื่อง ไม้หลา “ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง” ของพี่ๆ ป.๕ และคุณครู เนื่องจากเป็นวรรณกรรมตอนสุดท้าย ซึ่งเป็นบทสรุปของไม้หลา และตัวละครเอกทั้งหลายที่ถูกปลดปล่อยตนเองจากทุกสิ่ง ด้วยความตาย ในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน ซึ่งพี่ๆและคุณครูก็ได้ร่วมกันอ่านและตั้งคำถามต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมเล่มนี้ ด้วยคำถามหลัก ไม่กี่คำถามว่า “ผู้แต่งต้องการถ่ายทอดเรื่องอะไรให้กับผู้อ่าน” และ “หากนักเรียนอยากเป็นตัวละครในเรื่องสัก หนึ่งตัวนักเรียนต้องการเป็นใคร เพราะอะไร” ในคำถามแรก พี่ๆให้ความคิดเห็นแตกต่างกันไปค่ะ เช่น พี่มายด์ “ต้องการถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ ในแง่ความเห็นแก่ตัว” พี่ออโต้ “สุดท้ายแล้ว เมื่อตายลง ร่าง มนุษย์ไม่สามารถนำไปใช้อะไรได้เลย แม้อาหารของสัตว์” สำหรับคำถามที่สอง พี่อายให้เหตุผลว่า “ผมอยากเป็นม้าด่างครับ เพราะอดทนกับคำพูดของมนุษย์ แถมวิ่งเร็ว และฉลาด” ต่อเนื่องด้วยกิจกรรมให้พี่ๆ แต่งตอนจบของวรรณกรรม ตามจินตนาการของแต่ละคน และจับกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติจากวรรณกรรมตอนที่๑- ๑๓ (ตอบจบ)เพีอทบทวนความเข้าใจแก่นของวรรณกรรม
    หลักภาษาที่นำมาใช้เรียนรู้ในสัปดาห์นี้ จะเกี่ยวเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วคือเรื่องสระต่างๆ โดยคุณครูและพี่ๆได้ร่วมกันวิเคราะห์คำศัพท์จากวรรณกรรมที่ประกอบเสียงขึ้นด้วยสระต่างๆ หลังจากนั้นก็ได้ให้พี่ๆถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับสระในรูปแบบของการ์ตูนช่องและสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ค่ะ

    ตอบลบ