เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal): ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม


Week3


           เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจากจากหนังสือวรรณกรรมตอนนี้ที่บรรยากาศ         ของการดำเนินชีวิตของม้าและคนเลี้ยงม้า รวมถึงการแสดงออก        ตามสัญชาติญาณของม้าวัยรุ่นที่สำคัญในความสง่างามของตนเอง              ในช่วงอายุหนึ่งเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจจากสิ่งอื่นรอบตัวได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

๒๔๒๘ ส.ค. ๒๕๕๘ 


โจทย์ : ตอนที่ ๒-๓
วรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๒-๓)
หลักภาษา  : ชนิดและหน้าที่ของคำ

Key Questions :
- นักเรียนคิดว่าจากวรรณกรรมที่อ่านในตอนที่ ๒ การดำเนินชีวิตของม้าด่างเป็นอย่างไร
- คำแต่ละประเภทที่จัดหมวดหมู่ มีความแตกต่างกันอย่างไร

เครื่องมือคิด :
Round Robin : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนที่๒-๓  ของวรรณกรรม ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
Show and Share : องค์ประกอบที่จะนำมาเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่อง
 และรูปแบบหน้าที่ของคำแต่ละประเภท

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- หนังสือวรรณกรรมต่างประเทศเรื่อง ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
- คำศัพท์ ๒๐คำ
- บทความ ช่วงหนึ่งของ วรรณกรรมในตอนที่ ๒
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :  นักเรียนร่วมกันอ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมกัน และในช่วงท้ายเป็นการอ่านคนเดียวไม่ออกเสียง
เชื่อม : ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะรูปลักษณ์ของตัวละครและท่าทางที่แสดงออก
นำไปใช้ : นักเรียนเทียบเคียงเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมที่อ่านกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องราวใน
รูปแบบภาพวาด  ที่ถ่ายทอดบรรยากาศของเหตุการณ์
ใช้ : วาดภาพบรรยายเหตุการณ์ นำเสนอผลงาน และสรุปเรื่องที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะสามารถถ่ายทอด
ความเข้าใจจากเรื่องที่อ่านในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่องได้อย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนออกแบบแผนภาพโครงเรื่องของเรื่องราวในตอนที่ ๒ (การบ้าน)
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าจากวรรณกรรมที่อ่านในตอนที่ ๒ การดำเนินชีวิตของม้าด่างเป็นอย่างไร?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเขียนตามคำบอก ๒๐ คำจากวรรณกรรมตอนที่ ๒และ๓ จากเรื่องไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
เชื่อม : นักเรียนและครูร่วมเฉลยคำศัพท์  พร้อมร่วมกันเล่นเกม
Bingo คำศัพท์
ใช้ : นักเรียนหาความหมายของคำศัพท์และนำคำศัพท์ไปแต่งนิทานตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง :  ครูนำบทความ ช่วงหนึ่งของ วรรณกรรมในตอนที่ ๒ แจกให้นักเรียนแต่ละคน
เชื่อม : ครูและนักเรียนร่วมวิเคราะห์และขีดเส้นใต้คำที่คิดว่าเป็น (คำเชื่อม,คำนาม , คำบุพบท,คำวิเศษ, และคำสันธาน)
ชง : ครูใช้คำถามกระตุ้น คำแต่ละประเภทที่จัดหมวดหมู่ มีความแตกต่างกันอย่างไร?”
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอคำที่ได้จากบทความ  พร้อมจัดหมวดหมู่
ใช้ : นักเรียนนำคำที่ได้มาแต่งนิทาน คนละ ๑ เรื่อง  พร้อมนำเสนอ
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
ชง :  นักเรียนแต่ละคนนำเสนอแผนภาพโครงเรื่องงของตนเอง
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมและสรุปในรูปแบบภาพเหตุการณ์
- จัดหมวดหมู่คำและนำมาแต่งนิทาน ๑เรื่อง
- ออกแบบแผนภาพโครงเรื่องของเรื่องราวในตอนที่ ๒ พร้อมนำเสนอ
 - สรุปองค์รู้ที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้

ชิ้นงาน :  นิทานจากคำ
- ภาพวาดเหตุการณ์ในตอนที่  ๒-๓
- แผนภาพโครงเรื่อง
วรรณกรรมไม้หลา : ตอนที่ ๒-๓
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจากจากหนังสือวรรณกรรมตอนนี้ที่บรรยากาศของการดำเนินชีวิตของม้าและคนเลี้ยงม้า รวมถึงการแสดงออกตามสัญชาติญาณของม้าวัยรุ่นที่สำคัญในความสง่างามของตนเองในช่วงอายุหนึ่งเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจจากสิ่งอื่นรอบตัวได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายและถ่ายทอดความ
เข้าใจเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำในรูปแบบนิทานได้
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่องได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
- สามารถถ่ายทอดเรื่องราวตามความเข้าใจของตนเองได้อย่างลึกซึ้ง
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่างชิ้นงาน

 

หลักภาษา  "คำและหน้าที่ของคำ"ตัวอย่างการจัดหมวดหมู่คำโดย ดึงคำดังกล่าว จากวรรณกรรมที่ได้อ่าน
 ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    สำหรับสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เริ่มต้นด้วยการวรรณกรรมตอนที่ ๒-๓ ต่อเนื่องจากในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยแก่นของวรรณกรรมในตอนนี้ได้ถ่ายทอดเกี่ยวกับบรรยากาศของการดำเนินชีวิตของม้าและคนเลี้ยงม้า รวมถึงการแสดงออก ตามสัญชาติญาณของม้าวัยรุ่นที่สำคัญในความสง่างามของตนเองในช่วงอายุหนึ่งเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจจากสิ่งอื่นรอบตัวได้ โดยหลักภาษาที่ใช้ทำกิจกรรในสัปดาห์นี้คือ คำและหน้าที่ของคำ โดยคุณครูได้ดึงคำประเภทต่างๆที่ปรากฏในวรรณกรรมในตอนที่อ่านนี้ มาร่วมเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อเรื่องราวที่สอดคล้องกันค่ะ ซึ่งกิจกรรมเป็นรูปแบบของการวิเคราะห์ รูปแบบและลักษณะบทบาทของหน้าที่ของคำที่ถูกนำมาใช้ในประโยคต่างๆ เช่น คำนำ คำกิริยา คำสันธาน คำบุพบท ฯลฯ พี่ ป.5 สามารถทำความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเคยผ่านเรียนรู้เกี่ยวกับคำต่างๆมาบ้างแล้ว

    ตอบลบ