เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal): ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม


วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Mainขอบข่ายเนื้อหาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  Quarter 2 ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สัปดาห์ที่
วรรณกรรมเรื่อง /ตอน
ความเข้าใจ (แก่นวรรณกรรม)
หลักภาษา
เป้าหมายของการเรียนรู้หลักภาษา
1
ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง : คาดเดาเรื่อง
คาดเดาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น จากการสังเกตรูปภาพและข้อความต่างๆที่ปรากฏอยู่ที่ปกของหนังสือวรรณกรรม เรื่องไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่งได้
ความหมายโดยนัย
เข้าใจและสามารถคาดเดาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากหนังสือวรรณกรรมได้
2
ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง : ตอนที่ 1
การกระทำของทั้งมนุษย์ม้าที่แสดงออกเพื่อสนองความต้องการของตนเอง
การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
สามารถเข้าใจและถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้อ่านในรูปแบบการเขียนแผนภาพที่เป็นลำดับเรื่องราวได้
3
ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง ตอนที่ 2-3
บรรยากาศของการดำเนินชีวิตของม้าและคนเลี้ยงม้า รวมถึงการแสดงออกตามสัญชาติญาณของม้าวัยรุ่นที่สำคัญในความสง่างามของตนเองในช่วงอายุหนึ่งเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจจากสิ่งอื่นรอบตัว
ชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆในประโยคต่างๆได้
4
ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง : ตอนที่ 4-5
- พฤติกรรมการแสดงออกเพื่อข่มเหงผู้ซึ่งไร้การขัดขืน เพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอก
- ขอบเขตแห่งคุณค่าของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ถูกกำหนดจากมนุษย์ผู้ไร้ซึ่งความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการมีชีวิต
ชนิดของประโยค
เข้าใจและสามารถอธิบายความหมายหรือบอกลักษณ์ของประโยคต่างๆที่มีอยู่ได้
5
ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง : ตอนที่ 6
สถานะในการดำเนินชีวิตของม้าด่างที่มนุษย์ เป็นผู้แสดงออก เพียงเพราะคำว่า ของของฉัน
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและการใช้ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏอยู่บนเรื่องราวภายในวรรณกรรม
6
ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง : ตอนที่ 7- 8
- ความจริงที่ถูกครอบงำและบิดเบือนด้วยสัญชาตญาณความกลัวของมนุษย์ที่จะเป็นภัยต่อตัวเอง
- คุณค่าแห่งชีวิตที่ถูกแสดงออกโดยไร้ผู้ซึ่งครอบครองชีวิต
การันต์
เข้าใจและสามารถอธิบายรูปแบบการใช้ตัวการันต์ในภาษาไทยจากบทบรรยายที่กล่าวไว้ในวรรณกรรม
7
ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง : ตอนที่ 9 -11
- การเปลี่ยนถ่ายความเป็น ของของฉันที่มนุษย์สร้างขึ้นให้ผู้อื่นได้ลิ้มรส
- เหตุการณ์ที่ทำให้ย้อนลำลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมา
สระ
เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของสระแต่ละประเภทกับการเขียนบรรยายเหตุการณ์ในวรรณกรรมที่ย้อนลำลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมา
8
ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง : ตอนที่ 12-13
- การโอ้อวดถึงสิ่งที่ตนเองไม่มีอยู่จริง
- ปลดปล่อยอิสรภาพของตนเองด้วยการสาบ
สูญของชีวิต
- ประโยชน์ที่ยังมีอยู่ในสิ่งมีชีวิตอื่นภายหลังความตาย ทั้งเศษซากและโครงกระดูก  แต่กับมนุษย์ผู้ซึ่งไร้ประโยชน์แม้หากตายแล้ว หนอนสักตัวก็หาประโยชน์จากร่างมิได้
การแต่งเรื่องสั้น/การเล่านิทานและตำนาน
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากความเข้าใจที่ได้จากการการอ่านหรือตามจินตนาการในรูปแบบการเขียนและการพูดได้
9
ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง : วิเคราะห์และถ่ายทอด
วิเคราะห์และถ่ายทอดทัศคติและมุมมองต่างๆต่อเรื่องราวที่ได้อ่านจากวรรณกรรม
วิเคราะห์และถ่ายทอด
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดทัศคติและมุมมองต่างๆต่อเรื่องราวที่ได้อ่านจากวรรณกรรม

ขอบเขตเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
สาระ/หลักภาษา
สาระ/หลักภาษา
สาระ/หลักภาษา
สาระ/หลักภาษา
๑. ความหมายโดยนัย
๒. ตัวสะกดตรงมาตรา
๓. ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา
๔. อักษรนำ
๕. คำประวิสรรชนีย์
๖. คำไม่ประวิสรรชนีย์
๗. ตัวการันต์
๘. คำที่มีการันต์
๙.  ตัว รร หัน
๑๐. คำพ้องรูป  พ้องเสียง
๑๑. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๑๒. สำนวน สุภาษิต และคำพังเพย
๑๓. คำและหน้าที่ของคำ
๑. คาดเดาเรื่อง
๒. การเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
๓. ชนิดและหน้าที่ของคำ 
๔. ชนิดและหน้าที่ของประโยค
๕. คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
๖. ตัวการันต์
๗. สระ
๘. การแต่งเรื่องสั้น
๙.  สรุปและถ่ายทอด
๑. กลุ่มคำและชนิดของคำ
๒. การเขียนเรียงความ
๓. อักษรย่อ
๔. การพูดในโอกาสต่างๆ
๕. การเขียนย่อความ
๖. ภาษาถิ่น
๗. การเขียนนิทาน
๘. การเขียนรายงาน
๙.  การเขียนการ์ตูน
๑๐. แผนภาพโครงเรื่อง
๑๑. เขียนบันทึกประจำวัน
๑๒. การแสดงละคร  บทบาทสมมุติ
๑. ความหมายโดยนัย
๒. คำราชาศัพท์  คำสุภาพ
๓. บทร้อยกรอง
๔. บทความ
๕.  คำตรงกันข้าม
๖. การแต่งเรื่องสั้น
๗. การแสดงละคร  บทบาทสมมุติ
๘. แผนภาพโครงเรื่อง
๙. เขียนบันทึกประจำวัน
วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น
- ฟ้าบ่กั้น
วรรณกรรมต่างประเทศ
ไม้หลาปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
วรรณกรรมเยาวชน
- อธิฐานสิจ๊ะกับนางฟ้าสีเขียว
- ก่อกองทราย
- ตามล่า
วรรณกรรมประเภทวรรณคดีไทย
- นิทานเวตาล
- ขุนช้างขุนแผน
เวลาเรียน ๑๒ สัปดาห์ (๕๖ชั่วโมง)
เวลาเรียน ๙ สัปดาห์ (๔๕ ชั่วโมง)
เวลาเรียน ๑สัปดาห์ ๕ชั่วโมง)
เวลาเรียน ๑สัปดาห์ (๕ชั่วโมง)


ปฏิทินการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
Quarter 2 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา

        เป้าหมายรายสัปดาห์ : เข้าใจและสามารถคาดเดาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากหนังสือวรรณกรรมเรื่อง ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่งได้
Week
input
Process
Output
Outcome
วรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง

หลักภาษา  : ความหมายโดยนัย
- คาดเดาเรื่องราวจากหนังสือวรรณกรรม เรื่องไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง 
- แบ่งกลุ่ม แต่งเรื่องราว ไม้หลา”   ในความเข้าใจก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้จากหนังสือ
- นำเสนอเรื่องราว
ภาระงาน :  คาดเดาเรื่องจากวรรณกรรม ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง  โดยถ่ายทอดผ่านการแต่งเรื่องราวพร้อมนำเสนอในรูปแบบที่สนใจ
ชิ้นงาน :  เรื่องราวคาดเดาเกี่ยวกับไม้หรา
ความรู้ : เข้าใจและสามารถคาดเดาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากหนังสือวรรณกรรมเรื่อง ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่งได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้อ่านจากวรรณกรรมเกี่ยวกับการกระทำของทั้งมนุษย์ม้าที่แสดงออกเพื่อสนองความต้องการของตนเองออกมาในรูปแบบการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่ลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้
Week
input
                                Process
Output
Outcomeวรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๑)

หลักภาษา  : แผนภาพโครงเรื่อง
- อ่านวรรณกรรมไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๑)
- วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมนี้พร้อมสรุปความเข้าใจในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
- เล่นเกม ถ่ายคำจากภาพและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่สังเกตเห็นจากภาพ
วาดภาพและถ่ายทอดบทความสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวรรณกรรม ในตอนที่ 1
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรม
- วาดภาพและถ่ายทอดบทความสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวรรณกรรม ในตอนที่ ๑
ชิ้นงาน :  แผนภาพโครงเรื่องวรรณกรรมไม้หลา : ตอนที่
- ภาพวาดเรื่องราวในตอนต่อไป
ความรู้ : เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้อ่านจากวรรณกรรมเกี่ยวกับการกระทำของทั้งมนุษย์ม้าที่แสดงออกเพื่อสนองความต้องการของตนเองออกมาในรูปแบบการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่ลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่องได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจากจากหนังสือวรรณกรรมตอนนี้ที่บรรยากาศของการดำเนินชีวิตของม้าและคนเลี้ยงม้า รวมถึงการแสดงออก    ตามสัญชาติญาณของม้าวัยรุ่นที่สำคัญในความสง่างามของตนเองในช่วงอายุหนึ่งเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจจากสิ่งอื่นรอบตัวได้

Week
input
Process
Output
Outcome
วรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๒-๓)

หลักภาษา  : ชนิดและหน้าที่ของคำ
- อ่านวรรณกรรมไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๒-๓)
- วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมนี้พร้อมสรุปความเข้าใจในรูปแบบแผนภาพโครงเรื่อง
 -เล่นเกม “Bingo คำศัพท์
- ร่วมวิเคราะห์และขีดเส้นใต้คำที่นักเรียนคิดว่าเป็น (คำเชื่อม,คำนาม , คำบุพบท,คำวิเศษ, และคำสันธาน)
- นำเสนอคำที่ได้จากบทความ  พร้อมจัดหมวดหมู่
- นำคำที่ได้มาแต่งนิทาน คนละ ๑ เรื่อง  พร้อมนำเสนอ
วาดภาพและถ่ายทอดบทความสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวรรณกรรม ในตอนที่ ๒-๓
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมและสรุปในรูปแบบภาพเหตุการณ์
- จัดหมวดหมู่คำและนำมาแต่งนิทาน ๑เรื่อง
ชิ้นงาน :  นิทานจากคำ
- ภาพวาดเหตุการณ์ในตอนที่  ๒-๓ภาพ
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจากจากหนังสือวรรณกรรมตอนนี้ที่บรรยากาศของการดำเนินชีวิตของม้าและคนเลี้ยงม้า รวมถึงการแสดงออกตามสัญชาติญาณของม้าวัยรุ่นที่สำคัญในความสง่างามของตนเองในช่วงอายุหนึ่งเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจจากสิ่งอื่นรอบตัวได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
สามารถอธิบายและถ่ายทอดความเข้าใจเกี่ยวกับชนิดและหน้าที่ของคำในรูปแบบนิทานได้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

         เป้าหมายรายสัปดาห์  :เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคได้จากวรรณกรรมที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อข่มเหงผู้ซึ่งไร้การขัดขืน เพียงเพราะรูปลักษณ์ภายนอก
Week
input
Process
Output
Outcome
วรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๔-๕)

หลักภาษา  : ชนิดของประโยค
- อ่านวรรณกรรมไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๔-๕)
- วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรม
วาดภาพและถ่ายทอดบทความสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวรรณกรรม ในตอนที่ ๔-๕
-เล่นเกม เกมทบทวนหน้าที่ของประโยค(ประโยคบอกเล่า ,ประโยคปฏิเสธ , ประโยคคำถาม , ประโยคคำสั่ง)
- นักเรียนร่มกันวิเคราะห์ รูปประโยคต่างๆ ที่มีอยู่ในเนื้อเรื่องของวรรณกรรมที่ครูหยิบยกขึ้นมา (ประโยคความซ้อน , ประโยคความเดียว , ประโยคความรวม)
- นักเรียนแต่ละคนยกตัวอย่างประโยค
 - เล่นเกม ท่าทางจากประโยค
- ครูนำเสนอภาพ และให้นักเรียนแต่งประโยคจากภาพที่เห็น
- นักเรียนวิเคราะห์และสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับประโยค ในรูปแบบการ์ตูนช่อง
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมและสรุปในรูปแบบภาพเหตุการณ์
- วิเคราะห์รูปประโยคต่างๆ ในวรรณกรรมตอนที่ ๔-๕
- ยกตัวอย่างประโยคและสรุปความเข้าใจในรูปแบบ การ์ตูนช่องยกตัวอย่างประโยค
ชิ้นงาน : 
- ภาพวาดเหตุการณ์ในตอนที่  ๔-๕ภาพ
- การ์ตูนช่องประโยคต่างๆ
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเอง/กลุ่มวางแผนและจัดทำชิ้นงานในรูปแบบการ์ตูนช่องและภาพวาดเหตุการณ์จากวรรณกรรมที่อ่านได้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น         เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและการใช้ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏอยู่บนเรื่องราวภายในวรรณกรรมที่แสดงสถานะในการดำเนินชีวิตของม้าด่างที่มนุษย์ เป็นผู้แสดงออก เพียงเพราะคำว่า ของของฉัน
Week
input
Process
Output
Outcomeวรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๖)

หลักภาษา  :
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
- อ่านวรรณกรรมไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่๖)
- วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรม
วาดภาพและถ่ายทอดบทความสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวรรณกรรม ในตอนที่ ๖
- เล่นเกม ฟังภาษา  มาจากไหน
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเกม ฟังภาษา  มาจากไหน
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏบน วรรณกรรมไม้หลา ตอนที่ ๖
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม
- แต่ละกลุ่มออกแบบ พจนานุกรม ภาษาต่างประเทศสำหรับวรรณกรรมเรื่องไม้หราพร้อมนำเสนอ
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมและสรุปในรูปแบบภาพเหตุการณ์
- วิเคราะห์รูปประโยคต่างๆ ในวรรณกรรมตอนที่ ๖
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเกม ฟังภาษา  มาจากไหน
- ออกแบบ พจนานุกรม ภาษาต่างประเทศสำหรับวรรณกรรมเรื่องไม้หราพร้อมนำเสนอ
ชิ้นงาน : 
- ภาพวาดเหตุการณ์ในตอนที่  ๖ภาพ
- พจนานุกรม ภาษาต่างประเทศสำหรับวรรณกรรมเรื่องไม้หรา
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและการใช้ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏอยู่บนเรื่องราวภายในวรรณกรรมที่แสดงสถานะในการดำเนินชีวิตของม้าด่างที่มนุษย์ เป็นผู้แสดงออก เพียงเพราะคำว่า ของของฉัน
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศในรูปแบบพจนานุกรมได้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เป้าหมายรายสัปดาห์  :   เข้าใจและสามารถอธิบายรูปแบบการใช้ตัวการันต์ในภาษาไทยจากบทบรรยายที่กล่าวไว้ในวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความจริงที่ถูกครอบงำและบิดเบือนด้วยสัญชาตญาณความกลัวของมนุษย์ที่จะเป็นภัยต่อตัวเองได้
Week
input
Process
Output
Outcomeวรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๗-๘)

หลักภาษา  : ตัวการันต์
- อ่านวรรณกรรมไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่๗-๘)
- วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรม
วาดภาพและถ่ายทอดบทความสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวรรณกรรม ในตอนที่ ๗-๘
- ครูให้นักเรียน เขียนคำในภาษาไทย ที่มีตัวการันต์ ที่ตนเองรู้จัก (ให้ได้มากที่สุด โดยกำหนดเวลา ๓ นาที)
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับตัวการันต์ในภาษาไทย
- นักเรียนร่วมกันวงกลม รอบคำที่มีตัวการันต์ในวรรณกรรมไม้หลาตอนที่ ๗-๘ (ครูเลือกมาช่วงสั้นๆ)
- เล่นเกม ถูกๆผิดๆ กับ ตัวการันต์  ( เช่น สค์าตง  ,ล์รมถลเม ,ณ์กสหร
นักเรียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับตัวการันต์ ในรูปแบบ ตารางภาพและคำ
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมและสรุปในรูปแบบภาพเหตุการณ์
- วิเคราะห์รูปประโยคต่างๆ ในวรรณกรรมตอนที่ ๗-๘
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับตัวการันต์
- เล่นเกม ถูกๆผิดๆ กับ ตัวการันต์
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับตัวการันต์ ในรูปแบบ ตารางภาพและคำที่มีตัวการันต์
ชิ้นงาน : 
- ภาพวาดเหตุการณ์ในตอนที่  ๗-๘ภาพ
- ตารางภาพและคำที่มีตัวการันต์
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายรูปแบบการใช้ตัวการันต์ในภาษาไทยจากบทบรรยายที่กล่าวไว้ในวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความจริงที่ถูกครอบงำและบิดเบือนด้วยสัญชาตญาณความกลัวของมนุษย์ที่จะเป็นภัยต่อตัวเองได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายเกี่ยวกับการใช้ตัวการันต์ในคำที่ปรากฏในวรรณกรรมที่อ่านได้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
   
            เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของสระแต่ละประเภทกับการเขียนบรรยายเหตุการณ์ในวรรณกรรมที่ย้อนลำลึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมา
Week
input
Process
Output
Outcome


วรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๙-๑๑)

หลักภาษา  : สระคงรูป สระลดรูปและสระประสม
- อ่านวรรณกรรมไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง(ตอนที่๙-๑๑)
- วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรม
วาดภาพและถ่ายทอดบทความสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวรรณกรรม ในตอนที่ ๙-๑๑
 - เล่นเกม ถอดภาพเป็นคำและปริศนาทาย
- ครูและบทความสั้นๆจากวรรณกรรม ในตอนที่ ๙-๑๑ มาให้นักเรียนร่วมวิเคราะห์ (สระที่สังเกตเห็น) 
- ร่วมกันจัดหมวดหมู่ และสรุปในรูปแบบ Mind Mapping
- ครูให้นักเรียนอ่านคำติดไว้บนบอร์ด (คำที่ออกเสียงตามหมวดสระต่างๆ)
วิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการอ่าน
-  เล่น เกม เปลี่ยนสระ
- นักเรียนแต่ละคนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสระในรูปแบบ ไม้แขวนเสื้อบอกสระ(ใช้อุปกรณ์หลักจากไม้แขนเสื้อ)
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมและสรุปในรูปแบบภาพเหตุการณ์
- วิเคราะห์รูปแบบสระในวรรณกรรมที่อ่าน
- จัดหมวดหมู่ สระในรูปแบบ Mind Mapping
- วิเคราะห์สิ่งที่ได้อ่าน
- สรุปความเข้าใจเกี่ยวกับสระในรูปแบบ ไม้แขวนเสื้อบอกสระ
ชิ้นงาน : 
- ภาพวาดเหตุการณ์ในตอนที่  ๙-๑๑ภาพ
-  Mind Mapping หมวดหมู่สระ
- “ไม้แขวนเสื้อบอกสระ
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของสระแต่ละประเภทประกอบด้วย สระคงรูป สระลดรูปและสระประสม
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระในลักษณะต่างๆได้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น


         เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากความเข้าใจที่ได้จากการการอ่านหรือตามจินตนาการในรูปแบบการเขียนและการพูดได้
Week
input
Process
Output
Outcome


วรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๑๒-๑๓)

หลักภาษา  : การแต่งเรื่องสั้น
- การเขียนบรรยาย
- อ่านวรรณกรรมไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
(ตอนที่๑๒ -๑๓)
- วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรม
วาดภาพและถ่ายทอดบทความสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวรรณกรรม ในตอนที่ ๑๒-๑๓
- ครูอ่านเรื่องสั้นจากหนังสือ สายลมกับท่งหญ้า ให้นักเรียนฟัง
- นักเรียนแต่ละคนวิเคราะห์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังเรื่องสั้น
- ครูจับฉลากแบ่งกลุ่ม  อ่านเรื่องสั้น
- แต่ละกลุ่มนำเสนอเรื่องราวจากเรื่องสั้นที่ได้อ่าน
- นักเรียนแต่ละคนแต่งเรื่องสั้นของตนเอง
- นำเสนอ เรื่องสั้น
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมและสรุปในรูปแบบภาพเหตุการณ์
- วิเคราะห์ สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฟังและการอ่านเรื่องสั้น
- แต่งเรื่องสั้นและนำเสนอ
ชิ้นงาน : 
- ภาพวาดเหตุการณ์ในตอนที่ ๑๒-๑๓
-  เรื่องสั้น
ความรู้ : สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากความเข้าใจที่ได้จากการการอ่านหรือตามจินตนาการในรูปแบบการเขียนและการพูดได้
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
ถ่ายทอดเรื่องราวจากความเข้าใจที่ได้จากการการอ่านหรือตามจินตนาการในรูปแบบการเขียนและการพูด
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถถ่ายทอดทัศคติและมุมมองต่างๆต่อเรื่องราวที่ได้อ่านจากวรรณกรรม
Week
input
Process
Output
Outcome


วรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนา

หลักภาษา  : การเขียนสรุป
- ถ่ายทอดแก่นแท้ของวรรณกรรม
- ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิชาภาษาไทยโดยใช้วรรณกรรมเรื่อง ไม้หลา
และหลักภาษาที่ใช้
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม  และร่วมวางแผนรูปแบบการนำเสนอ สิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในรูปแบบที่วางแผน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้หลังเรียน ในรูปแบบ Mind Mapping

ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรม
- วางแผนรูปแบบการนำเสนอ สิ่งที่ได้เรียนรู้
- นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ ในรูปแบบที่วางแผน
- สรุปการเรียนรู้หลังเรียน ในรูปแบบ Mind Mapping

ชิ้นงาน : 
-  Mind Mapping  สรุปการเรียนรู้หลังเรียน
ความรู้ : เข้าใจและสามารถถ่ายทอดทัศคติและมุมมองต่างๆต่อเรื่องราวที่ได้อ่านจากวรรณกรรม
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
ถ่ายทอดทัศคติและมุมมองต่างๆต่อเรื่องราวที่ได้อ่านจากวรรณกรรม
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นตารางวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้กับมาตรฐานและตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Quarter 2 ภาคเรียนที่ ๑
หน่วยการเรียน วรรณกรรม เรื่อง ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๑๐๑๔)
.ค ๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้
นิทานไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง

หลักภาษาไทย
ทบทวนความรู้
- การคาดเดาเรื่อง
- เขียนตามคำบอก

ป.๕/๓ อธิบาความหมาย
โดยนัยจากเรื่องที่อ่าน
อย่างหลากหลาย
ป.๕/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘  มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๖ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน
ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เข้าใจและสามารถคาดเดาเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากหนังสือวรรณกรรมเรื่อง ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่งได้

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๒
(๑๗๒๑)
.๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้
นิทานไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง ตอนที่ 

หลักภาษาไทย
แผนภาพโครงเรื่อง
ป.๕/๓ อธิบาความหมาย
โดยนัยจากเรื่องที่อ่าน
อย่างหลากหลาย
ป.๕/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘  มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน
ป.๖/๔ เขียนเรียงความ

ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
ป.๕/๑ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๔ใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้อ่านจากวรรณกรรมเกี่ยวกับการกระทำของทั้งมนุษย์ม้าที่แสดงออกเพื่อสนองความต้องการของตนเองออกมาในรูปแบบการเขียนแผนภาพโครงเรื่องที่ลำดับเหตุการณ์ต่างๆได้

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๓
(๒๔๒๘ )    ส.ค. ๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้
นิทานไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง ตอนที่  -


หลักภาษาไทย
ชนิดและหน้าที่ของคำ

ป.๕/๑ อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒ อธิบายความหมายของคำ ประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓ อธิบายความหมายโดยนัย จากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕ วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย คำสั่ง
ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม
ป.๕/๗ อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทในการอ่าน
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓ เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔ เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘ เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทในการเขียน
ป.๕/๑ พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓ วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา                 
ป.๕/๕ มีมารยาทในการฟัง การดู และ
การพูด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๓ เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๗ ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
ป.๕/๑ สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและหน้าที่ของคำในประโยคจากจากหนังสือวรรณกรรมตอนนี้ที่บรรยากาศของการดำเนินชีวิตของม้าและคนเลี้ยงม้า รวมถึงการแสดงออกตามสัญชาติญาณของม้าวัยรุ่นที่สำคัญในความสง่างามของตนเองในช่วงอายุหนึ่งเพื่อต้องการเรียกร้องความสนใจจากสิ่งอื่นรอบตัวได้

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๔
(๓๑ ๔ )
ก.ย.
๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้
นิทานไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง ตอนที่ -

หลักภาษาไทย
ชนิดและหน้าที่ของประโยค

ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง
ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน
ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ป.๕/๔ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
เข้าใจและสามารถอธิบายชนิดและหน้าที่ของประโยคได้จากวรรณกรรมที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและพฤติกรรมการแสดงออกเพื่อข่มเหงผู้ซึ่งไร้การขัดขืน เพียงเพราะ
รูปลักษณ์ภายนอก

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๕
(๗ ๑๑)
 ก.ย.
๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้
นิทานไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง ตอนที่ 

หลักภาษาไทย
- คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖ อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง
ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน
ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและการใช้ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏอยู่บนเรื่องราวภายในวรรณกรรมที่แสดงสถานะในการดำเนินชีวิตของม้าด่างที่มนุษย์ เป็นผู้แสดงออก เพียงเพราะคำว่า ของของฉัน

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่
(๑๔ ๑๘ )ก.ย.
๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้
นิทานไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง ตอนที่  -

หลักภาษาไทย
ตัวการันต์
ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง
ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน
ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เข้าใจและสามารถอธิบายรูปแบบการใช้ตัวการันต์ในภาษาไทยจากบทบรรยายที่กล่าวไว้ในวรรณกรรมที่เกี่ยวกับความจริงที่ถูกครอบงำและบิดเบือนด้วยสัญชาตญาณความกลัวของมนุษย์ที่จะเป็นภัยต่อตัวเองได้

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่  ๗
(๒๑ ๒๕ )ก.ย.
๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้
นิทานไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง ตอนที่๙๑๑

หลักภาษาไทย
สระคงรูป  สระลดรูป และสระประสม
ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง
ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน
ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดโต้วาทีเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                  
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เข้าใจและสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของสระแต่ละประเภทประกอบด้วย สระคงรูป สระลดรูปและสระประสม

สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๘
( ๒๘  )ต.ค.
๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้
นิทานไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง ตอนที่ ๑๒ -๑๓

หลักภาษาไทย
การแต่งเรื่องสั้น
- การเขียนบรรยาย
ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง
ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน
ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
ป.๕/๔ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ
สามารถถ่ายทอดเรื่องราวจากความเข้าใจที่ได้จากการการอ่านหรือตามจินตนาการในรูปแบบการเขียนและการพูดได้
สัปดาห์
ว/ด/ป
หน่วยการเรียนย่อยและสาระการเรียนรู้
การอ่าน
ท.๑.๑
การเขียน
ท ๒.๑
การฟัง ดู และพูด
ท ๓.๑
หลักการใช้ภาษา
ท๔.๑
วรรณคดีและวรรณกรรม
ท ๕.๑
เป้าหมายการเรียนรู้
สัปดาห์ที่ ๙
( ๕  )ต.ค.
๒๕๕๘
หน่วยการเรียนรู้
นิทานไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
- สรุปองค์ความรู้การเรียนภาษาไทย  ภาคเรียนที่   Quarter ๒/๒๕๕๘ และนำเสนอ


หลักภาษาไทย
การถ่ายทอด สื่อความเข้าใจ ต่อแก่นแท้ของวรรณกรรม
ป.๕/๑อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง
ป.๕/๒อธิบายความหมายของคำประโยค
และข้อความที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา
ป.๕/๓อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
ป.๕/๔แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๕วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
ป.๕/๖อ่านงานเขียนเชิงอธิบายคำสั่ง
ข้อแนะนำและปฏิบัติตาม
ป.๕/๗อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๘ มีมารยาทใน
การอ่าน
ป.๕/๑ คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด
ป.๕/๒ เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจน  และเหมาะสม
ป.๕/๓เขียนแผนภาพโครงเรื่อง  และแผนภาพความคิดเพื่อใช้พัฒนางานเขียน
ป.๕/๔เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน
ป.๕/๖เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา
ป.๕/๘เขียนเรื่องตามจินตนาการ
ป.๕/๙ มีมารยาทใน
การเขียน
ป.๕/๑พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๒ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผล
จากเรื่องที่ฟังและดู
ป.๕/๓วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่อง
ที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล
ป.๕/๔พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา
ค้นคว้าจากการฟังการดูและการสนทนา                 
ป.๕/๕มีมารยาทในการฟังการดูและ
การพูด
ป.๕/๑ ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค
ป.๕/๒ จำแนกส่วนประกอบของประโยค
ป.๕/๓เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น
ป.๕/๕บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ป.๕/๗ใช้สำนวนได้ถูกต้อง
ป.๕/๑สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน
ป.๕/๒ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมที่สามารถ
นำไปใช้ในชีวิตจริง
ป.๕/๓อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม
เข้าใจและสามารถถ่ายทอดทัศคติและมุมมองต่างๆต่อเรื่องราวที่ได้อ่านจากวรรณกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น