เป้าหมาย (understanding Goal):

เป้าหมาย (understanding Goal): ผู้เรียนสามารถอ่านและวิเคราะห์เรื่องราวทั้งจากบทร้อยแก้วและร้อยกรองได้ เข้าใจความหมาย จับใจความสำคัญและถ่ายทอดด้วยการเล่า การเขียน อธิบายให้คนอื่นฟังได้อย่างมีเหตุผล มีนิสัยรักการอ่าน ตระหนักและเห็นความสำคัญของเรื่องที่อ่าน สามารถบอกข้อคิดของเรื่องและนำมาใช้ในชีวิตได้ มีมารยาทในการอ่าน การฟัง การพูด การเขียนที่เหมาะสม สามารถสรุปองค์ความรู้และเชื่อมโยงหลักภาษาเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสม


Week5


      เป้าหมายรายสัปดาห์  : เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและการใช้ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏอยู่บนเรื่องราวภายในวรรณกรรมที่แสดงสถานะในการดำเนินชีวิตของม้าด่างที่มนุษย์ เป็นผู้แสดงออก เพียงเพราะคำว่า ของของฉัน

Week
Input
Process
Output
Outcome
๕ 

๑๑ ก.ย.  
๒๕๕๘ 


โจทย์ : ตอนที่ ๖
วรรณกรรมเรื่อง : ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง (ตอนที่ ๖)
หลักภาษา  :
คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ

Key Questions :
นักเรียนคิดว่าคำว่า ของของฉันจากวรรณกรรมในตอนที่๖ หมายถึงอะไร

เครื่องมือคิด :
Round Robin : ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะคำที่มาจากภาษาต่างประเทศ พร้อมร่วมจดหมวดหมู่

Show and Share :  เหตุการณ์จากวรรณกรรม ตอนที่

สื่อและแหล่งเรียนรู้
- หนังสือวรรณกรรม เรื่อง ไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
- คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ  เช่นคอมพิวเตอร์  เนสเตอร์  ดำเนิน  ดำริ กังฟู ฯลฯ
วันจันทร์ 1 ชั่วโมง
ชง  :  นักเรียนร่วมกันอ่านวรรณกรรมโดยการอ่านออกเสียงพร้อมกัน และในช่วงท้ายเป็นการอ่านคนเดียวไม่ออกเสียง
เชื่อม : ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยให้สอดรับกับพฤติกรรมสมอง ดังนี้
จำ : ให้นักเรียนเรียงลำดับเหตุการณ์ของเรื่อง,บอกชื่อตัวละคร,
เข้าใจ : นักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อเรื่องหรือข้อคิดที่ได้จากเรื่อง
วิเคราะห์/สังเคราะห์ นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์/สังเคราะห์เหตุการณ์  ลักษณะรูปลักษณ์ของตัวละครและท่าทางที่แสดงออก
นำไปใช้ : นักเรียนเทียบเคียงเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรมที่อ่านกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
ประเมินค่า : นักเรียนคิดว่า การกระทำของตัวละครเหมาะสมหรือไม่  เหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร
สร้างสรรค์ : นักเรียนแต่ละคนสะท้อนมุมมองต่อเรื่องราวในรูปแบบการแสดงทัศนะคติของตนเองต่อเรื่องราวที่ได้อ่าน
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกดขึ้นจากวรรณกรรมและสะท้อนแก่นแท้ของวรรณกรรมในตอนนี้ในรูปแบบชาร์ตภาพ
วันอังคาร 1 ชั่วโมง
ชง : ครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด “นักเรียนคิดว่าคำว่า ของของฉันจากวรรณกรรมในตอนที่๖ หมายถึงอะไร”?”
เชื่อม : นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงความคิดเห็น
- ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเขียนตามคำบอก ๒๐ คำจากวรรณกรรมตอนที่ ๖ เรื่องไม้หลา ปริศนาแห่งม้าตัวหนึ่ง
เชื่อม : นักเรียนและครูร่วมเฉลยคำศัพท์  และคำที่เขียนผิดแก้ไขร่วมกัน
ใช้ : นักเรียนแต่ละคนนำเลือกคำศัพท์จำนวน ๑๕ พร้อมนำมาแต่งนิทาน
วันพุธ 1 ชั่วโมง
ชง : ครูแลนกเรียนเล่นเกม ฟังภาษา  มาจากไหน ซึ่งเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความแตกต่างด้านภาษาที่ต้องการสื่อความหมายสิ่งเดียวกัน
เชื่อม : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรม
ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏบน วรรณกรรมไม้หลา ตอนที่ ๖
- นักเรียนจับฉลากแบ่งกลุ่ม
ใช้ : แต่ละกลุ่มออกแบบ พจนานุกรม ภาษาต่างประเทศ
สำหรับวรรณกรรมเรื่องไม้หรา
วันพฤหัสบดี 1 ชั่วโมง
เชื่อม :  นักเรียนแต่ละคนนำเสนอกลุ่มภาษาต่างประเทศจากวรรณกรรมผ่าพจนานุกรมที่ออกแบบ
ใช้ : ครูและนักเรียนอภิปรายร่วมเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :  วิเคราะห์เหตุการณ์และสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวรรณกรรมและสรุปในรูปแบบภาพเหตุการณ์
- อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับเกม ฟังภาษา  มาจากไหน
- ลำดับเหตุการณ์สำคัญที่เกดขึ้นจากวรรณกรรมและสะท้อนแก่นแท้ของวรรณกรรมในตอนนี้ในรูปแบบชาร์ตภาพ
- ออกแบบ พจนานุกรม ภาษาต่างประเทศสำหรับวรรณกรรมเรื่องไม้หราพร้อมนำเสนอ

ชิ้นงาน : 
- ภาพวาดเหตุการณ์ในตอนที่  ๖
- ชาร์ตภาพ
- พจนานุกรม ภาษาต่างประเทศสำหรับวรรณกรรมเรื่องไม้หรา
ความรู้ : เข้าใจและสามารถอธิบายที่มาและการใช้ภาษาต่างประเทศที่ปรากฏอยู่บนเรื่องราวภายในวรรณกรรมที่แสดงสถานะในการดำเนินชีวิตของม้าด่างที่มนุษย์ เป็นผู้แสดงออก เพียงเพราะคำว่า ของของฉัน
ทักษะ :
ทักษะการคิด
การคิดเชื่อมโยงเรื่องที่อ่านกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
ทักษะการสื่อสาร
อธิบายสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำที่มาจากภาษาต่างประเทศในรูปแบบพจนานุกรมได้
 ทักษะการเรียนรู้
- การวางแผนทำชิ้นงานสอดคล้องของเนื้อหาและ กิจกรรมที่ได้เรียนรู้
- มีความกระตือรือร้นและลงมือทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
คุณลักษณะ :
เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่นอย่างไม่มีอคติ
มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้นในการทำงาน
คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ประมวลภาพกิจกรรมการเรียนรู้
ตัวอย่างชิ้นงาน

- ภาพสะท้อน เหตุการณ์จากวรรณกรรม ไม้หรา ตอนที่ ๖


- ตัวอย่าง ชาร์ตรูปภาพสรุปความเข้าใจต่อเหตุการณ์ในวรรณกรรมตอนที่ ๖
  

- ตัวอย่างนิทานจากคำศัพท์ (ที่เลือกมาจากวรรณกรรมตอนที่ ๖)

 

 

- ตัวอย่าง หนังสือเล่มเล็ก หมวดภาษาต่างประเทศจากหนังสือวรรณกรรม
  -  ตัวอย่างสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการเรียนรู้
    ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ที่เรามักนำมาชีร่วมกับภาษาไทย ซึ่งภายหลังจากที่คุณครูและพี่ๆได้ร่วมกันอ่านวรรณกรรมในตอนที่ ๖ แล้ว คุณครูก็ได้ให้พี่ช่วยกันวิเคราะห์คำที่ได้เขียนไว้บนบอร์ด ว่าคำเหล่านี้มาจากภาษาอะไร เช่น ก๋วยเตี๋ยว ชาบุชิ เทมปุระ ดำเนิน ดำริ หลังจากที่วิเคราะห์กันเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ร่วมกันจัดหมวดหมู่ ซึ่งกิจกรรมต่อมาเป็นการสืบค้นหาคำศัพท์ที่มาจาภาษาต่างประเทศ ที่ปรากฏในวรรณกรรมตอนที่ ๖ ที่ได้อ่านพร้อมทั้งนำมาทำหนังสือเล่มเล็กที่บรรจุคำที่มาจากภาษาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นภาษาอังกฤษ และบาลีสันสกฤต ในช่วงการเรียนรู้ต่อมาคุณครูและพี่ๆได้ ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างของคำบาลี และสันสกฤต ว่าแตกต่างกันอย่างไร และมีข้อสังเกตอะไรบ้าง ซึ่งหลังการวิเคราะห์ ได้เพิ่มเติมความเข้าใจ โดยการทำแบบฝึกหัดค่ะ

    ตอบลบ